Home  |  LinksGastenboek | Contact | Forum
 

 

Klik hier voor informatie over de domeinnaamkwestie
over www.jehovahs-getuigen.nl


Zondag 1 februari 2009

Beste bezoekers van jehovahs-getuigen.nl,

In juni 2002 besloot ik de domeinnaam jehovahs-getuigen.nl te registreren. Gebaseerd op 1 Petrus 3:15 kreeg deze website de titel "De Redenen Voor Het Geloof van Jehovah's Getuigen". Vele uren heb ik besteed aan het schrijven en vertalen van artikelen die stuk voor stuk een verdediging vormden voor de vele aantijgingen die op het Internet aan het adres van Jehovah's Getuigen en het Wachttorengenootschap werden gericht. Deze artikelen hebben tot voor kort op deze website gestaan.

In zes en een half jaar tijd kan er echter veel veranderen. Persoonlijke omstandigheden kunnen wijzigen. Zekerheden komen en gaan. En soms moeten zelfs diepgewortelde overtuigingen worden aangepast als gevolg van onze eigen ervaringen, andermans argumenten of eigen gedegen onderzoek. Al deze factoren kunnen ertoe leiden dat we als het ware een andere kleur krijgen, anders naar de dingen kijken.

Dit 'verf'-proces heb ik, net als vele anderen dat vóór mij hebben gedaan, de afgelopen jaren doorlopen voor wat betreft de waarheid van en over Jehovah's Getuigen. Dat proces is voor mij gepaard gegaan met veel schrijven, veel vertaalwerk en vooral veel onderzoek naar enkele specifieke centrale leerstellingen van Jehovah's Getuigen (o.a. chronologie omtrent 1914, profetische interpretaties en de bloedkwestie). De meeste resultaten van deze onderzoeken heb ik op diverse door mij opgestarte websites online gezet.

Vanaf 2002-2006 heb ik gewerkt aan de vertalingen van de website www.e-watchman.com. Alle artikelen op deze website zijn geschreven door een Amerikaanse broeder en handelen voornamelijk over de profetische interpretaties van het besturend lichaam. In het kort komt het erop neer dat hij meent dat het oordeel over het huis van God niet in de periode 1914-1918 is geschied, maar nog in de toekomst ligt.

Veel van de door mij gebruikte, geschreven of vertaalde artikelen en brieven over de bloedkwestie zijn online gezet op de website www.bloedkwestie.info (bloedkwestie.info is nu geïntegreerd in jehovahs-getuigen.nl). De website is echter niet bedoeld als een promotie vóór het nemen van bloedtransfusies. Gezien het zwaarwegende karakter van de kwestie - welke in sommige gevallen rechtstreeks verband heeft met leven of dood - vonden ik en mijn medeschrijvers het echter noodzakelijk ook ándere argumenten ter beschikking te stellen. Een beslissing die invloed kan hebben op leven en dood kan iemand alleen maar nemen wanneer zo'n persoon volledig is geïnformeerd. De lectuur van het Genootschap is daarin te eenzijdig.

Bij mijn onderzoeken bemerkte ik dat er in Nederland een behoefte bestond aan een forum waarop actieve Jehovah's Getuigen openlijk, maar in een veilige omgeving konden spreken over de zaken die hen bezig hielden. Hiervoor heb ik eind 2004 het forum www.paradise-cafe.nl opgericht. Op dit moment is er al een schat aan informatie beschikbaar op dit forum over de vele facetten van Jehovah's Getuigen. Alle personen die behoefte hebben aan een veilige plaats en een horend oor, wil ik hierbij uitnodigen zich op het forum te registreren (dit is noodzakelijk om berichten te kunnen plaatsen en álle fora te kunnen lezen. Zonder registratie kan er alleen meegelezen worden op het Openbare Terras.)

Ik heb mijn bevindingen vaak gedeeld met anderen, waaronder het Genootschap alsook met de plaatselijke ouderlingen. En, hoewel al deze onderzoeken inhoudelijk van elkaar verschilden, liep er toch steeds één rode draad door deze gesprekken: Mondje dicht. Niet met anderen over praten. Dit bleek ook uit het feit dat ik in 2003 voor een rechterlijk comité mocht verschijnen, nadat mijn beste vriend uit die tijd enkele artikelen op jehovahs-getuigen.nl had gelezen welke een licht kritisch geluid lieten horen over "de getrouwe en beleidvolle slaaf". Hoewel de artikelen destijds voornamelijk bedoeld waren als hart onder de riem voor personen die dreigden te struikelen als gevolg van misstappen en verkeerde leerstellingen binnen de organisatie, werden ze direct als afvallig beschouwd en mocht ik mij komen verantwoorden. (De drie artikelen zijn hier, hier en hier te lezen)

Na die tijd werd het mij steeds meer duidelijk dat "de organisatie" en om preciezer te zijn "de getrouwe en beleidvolle slaaf" en om nog preciezer te zijn "het besturend lichaam" wel een erg grote rol speelt in het geloofsleven van Jehovah's Getuigen. Ik bemerkte dat goed onderbouwde argumenten die een ander licht konden werpen op bepaalde leerstellingen niet werden gewaardeerd, maar als gevaarlijk, ja zelfs afvallig werden beschouwd. Argumenten en vragen waarover ik niet met anderen mocht praten, maar waar ook geen antwoorden op waren.

Uit de lectuur blijkt meer en meer dat het luisteren naar het besturend lichaam gelijk wordt gesteld aan het luisteren naar Jehovah of Jezus Christus zelf. Het onvoorwaardelijke vertrouwen in mensen dat hiermee wordt aangeleerd, kan ik niet anders dan ongezond noemen. De artikelen die handelen over de "getrouwe en beleidvolle slaaf" staan helaas vol van zelfverheerlijking, maar ook hun voortdurende vraag naar erkenning en vertrouwen. Regelrechte karaktermoord op degenen die bedenkingen hebben bij bepaalde claims van "de slaaf" wordt niet geschuwd (lees voor een grondige analyse van één van deze artikelen eens dit onderwerp op Paradise Café).

En het vreemde is dat het vertrouwen in de autoriteit van "de slaaf" dat is aangekweekt in Jehovah's Getuigen op dit moment verder buiten kijf staat. Er is geen discussie meer over mogelijk en wanneer het noodzakelijk is, wordt de volgende cirkelredenering van stal gehaald: "Waarom kunnen we "de slaaf" vertrouwen? Omdat Jehovah en Jezus "de slaaf" vertrouwen. Hoe weten we dat ze dat doen? Omdat "de slaaf" ons dat zo gezegd heeft!" Door dit soort redeneringen wordt er niet meer stilgestaan bij het feit of de autoriteitclaim bijbels en historisch bezien wel klopt. Het is een vaststaand uitgangspunt geworden. Toch zijn er heel wat vraagtekens te zetten bij de autoriteit- en uitverkiezingsclaim van het Genootschap (lees bijvoorbeeld eens de volgende vragen).

Hoewel ik nog vele redenen kan aanhalen waarom ik niet langer verbonden wil zijn aan de vermeende 'door de geest geleide organisatie,' is de absolute loyaliteit aan 'de organisatie' die van mij gevraagd wordt de hoofdreden dat ik mij op 1 februari 2009 heb teruggetrokken uit de organisatie. Ik heb dat gedaan door mijn antwoord op de tweede doopvraag te herroepen, want er is mij duidelijk geworden dat ik mij op dat moment op vergaande wijze heb verbonden aan een menselijke organisatie. Dat wil overigens niet zeggen dat ik mijn opdracht en doop aan Jehovah heb herroepen, deze staan voor mij volledig los van het beantwoorden van de twee doopvragen.

De absolute loyaliteit aan 'de slaaf'/'het besturend lichaam' die van mij wordt gevraagd, komt in mijn ogen alleen onze Schepper, Jehovah God, toe. In mijn laatste gesprek met 2 ouderlingen is mij duidelijk gemaakt dat Jehovah's Getuigen zijn volgens hun definitie inhoudt dat ik álle leerstellingen van 'de slaaf' aanvaard, zelfs al zijn deze aantoonbaar verkeerd. Conformiteit boven waarheid dus! De implicatie van de tweede doopvraag is mij volledig duidelijk geworden... oprecht geloof in Jehovah en Zijn Zoon Jezus Christus is niet voldoende... de verbondenheid met, erkenning van en loyaliteit aan de organisatie wordt als minstens even belangrijk, zo niet belangrijker geacht. (Een verslag van mijn opzienbarende laatste gesprek met de ouderlingen kan hier worden gelezen)

Naast mijn terugtrekkingsbrief aan de ouderlingen, heb ik tevens een afscheidsbrief geschreven aan zoveel mogelijk van mijn voormalige broeders en zusters (een stuk of 65). Voormalig, niet omdat ík dat zo bezie, maar omdat ik weet dat zij dit waarschijnlijk wel zo zullen bezien. En afscheid, niet omdat ik mijn deur zal sluiten voor hen, maar omdat ik weet dat zij dit waarschijnlijk wel zullen doen voor mij. Hoewel ik besef dat dit boos en verbitterd zou kunnen klinken, kan ik jullie verzekeren dat ik dat niet ben. Voel ik dan niets bij dit afscheid? Natuurlijk wel. Afscheid nemen doet altijd een beetje pijn en is eigenlijk nooit leuk. Maar, wanneer afscheid nemen minder pijnlijk en tot minder compromissen leidt dan vasthouden aan het oude, is het de juiste keuze.

Ik ben nu een nieuwe weg in mijn leven ingeslagen, een nieuwe fase is aangebroken. Na de dood van mijn lieve vrouwtje Desiree in 2001, heb ik mijzelf na ruim zeven jaar weer toegestaan van iemand anders te gaan houden...mijn lieve vriendinnetje Ilse waarmee ik inmiddels getrouwd ben. De vrijheid die ik nu al ervaar door alleen al dit verhaal, deze website met deze persoonlijke informatie met mijn naam eronder online te zetten is enorm. Iedereen die naar aanleiding van mijn beslissing of mijn verhaal iets wil vragen aan me of me gewoon iets wil zeggen, nodig ik uit om me een emailtje te sturen door op de knop "Contact" te drukken bovenaan deze pagina of een berichtje achter te laten in het gastenboek. In het menu links staat onder andere een link naar mijn uitgebreide verhaal over mijn tijd in "de waarheid", met de nadruk op de afgelopen jaren. Ook is mijn terugtrekkingsbrief en mijn afscheidsbrief aan de broeders en zusters hier te vinden.

Met vriendelijke groet,
Ezra Swolfs


Deze website is voor het laatst bijgewerkt op 18 maart 2013

eXTReMe Tracker