Jehovah's Getuigen staan bekend om hun overtuiging dat het aanvaarden van een bloedtransfusie indruist tegen de geboden van God die bijvoorbeeld in Handelingen 15:28, 29 te vinden zijn: "Want het heeft de heilige geest en ons goedgedacht U geen verdere last toe te voegen dan deze noodzakelijke dingen: U te blijven onthouden ... van bloed."

Het Wachttorengenootschap heeft diverse middelen uitgegeven om Jehovah's Getuigen te helpen bij het innemen van dit standpunt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de brochure "Hoe Kan Bloed Uw Leven Redden?", de video "Behoeften en Rechten van de Patiënt," alsook diverse Wachttoren-artikelen, Vragen van Lezers en besprekingen in Onze Koninkrijksdienst en de lezingen vanaf het podium in de Koninkrijkszaal of speciale bijeenkomsten

Hoewel deze middelen behulpzaam kunnen zijn bij het innemen van een standpunt tegen bloedtransfusie, is er voor een geïnformeerde beslissing over dit onderwerp, een beslissing die rechtstreeks verband kan houden met leven en dood, meer nodig. Wanneer Jehovah's Getuigen een volledig geïnformeerde beslissing willen kunnen nemen dan is het noodzakelijk alle schriftuurlijke argumenten in beschouwing te nemen en tevens te bezien in hoeverre medische feiten van invloed kunnen zijn op hun beslissing.

Wij hopen dat u middels de artikelen op dit gedeelte van de website een vollediger beeld krijgt van de bloedkwestie zoals die door Getuigen onderwezen wordt en werkelijk een goed geïnformeerde beslissing kunt nemen; welke dat ook moge zijn.

De meeste Jehovah’s Getuigen geloven oprecht dat het een grove zonde is een bloedtransfusie te aanvaarden, daar de bijbel zegt dat we ons moeten “onthouden van bloed.” (Handelingen 15:29) Het is daarom begrijpelijk dat velen verward zijn over het standpunt van het Wachttorengenootschap (WTG) in relatie tot diverse bloedcomponenten of bloedproducten zoals albumine, erytropoëtine, vaccins, immunoglobuline en behandelingen tegen hemofilie. Het lijkt niet mogelijk te zijn om te verklaren waarom het een overtreding van Gods wet is om plasma, bloedplaatjes, rode of witte bloedcellen te aanvaarden, wanneer er op letterlijk alle fracties hiervan geen verbod van het WTG rust. In dit artikel wordt deze discrepantie verder besproken.

In de Vragen van Lezers die oorspronkelijk verscheen in De Wachttoren van 15 juni 2000 en later letterlijk werd overgenomen in De Wachttoren van 15 juni 2004, bespreekt het Besturend Lichaam de kwestie omtrent bloedfracties en bloedcomponenten. Doorstaan de aangedragen argumenten echter de toets der kritiek en redeneert men consequent? Of is er sprake van willekeur en zouden Jehovah's Getuigen in de gehele bloedkwestie een eigen, gewetensvolle afweging moeten kunnen maken? Deze vragen worden in dit artikel middels een integrale bespreking van de Vragen van Lezers beantwoord.

Eén van de meest controversiële geloofsopvattingen die Getuigen van Jehovah huldigen is het standpunt inzake bloedtransfusies. Dit standpunt is gebaseerd op de geïnspireerde verklaring van Lukas uit Handelingen: "Want het heeft de heilige geest en ons goedgedacht U geen verdere last toe te voegen dan deze noodzakelijke dingen: 'U te blijven onthouden van dingen die aan afgoden ten slachtoffer zijn gebracht en van bloed en van al wat verstikt is en van hoererij.'" (Handelingen 15:28, 29)

De interpretatie van het Besturend Lichaam van deze tekst en de toepassing op bloedtransfusies is discutabel. In dit artikel wordt besproken wat "U te blijven onthouden ... van bloed" volgens de bijbel zou kunnen betekenen.

Op 15 december 2009 besteedde het programma Netwerk aandacht aan de bloedkwestie. Uit onderzoek van het Leids Universitair Ziekenhuis is gebleken dat de kraamsterfte onder zwangere Jehovah's Getuigen vele malen groter is dan onder zwangere niet-Jehovah's Getuigen. [1]

In de documentaire komen zowel artsen als Jehovah's Getuigen aan het woord. Klik op de link hieronder om de uitzending te bekijken.