De meeste Jehovah’s Getuigen geloven oprecht dat het een grove zonde is een bloedtransfusie te aanvaarden, daar de bijbel zegt dat we ons moeten “onthouden van bloed.” (Handelingen 15:29) Het is daarom begrijpelijk dat velen verward zijn over het standpunt van het Wachttorengenootschap (WTG) in relatie tot diverse bloedcomponenten of bloedproducten zoals albumine, erytropoëtine, vaccins, immunoglobuline en behandelingen tegen hemofilie. Het lijkt niet mogelijk te zijn om te verklaren waarom het een overtreding van Gods wet is om plasma, bloedplaatjes, rode of witte bloedcellen te aanvaarden, wanneer er op letterlijk alle fracties hiervan geen verbod van het WTG rust. Deze tegenstrijdigheid hebben ertoe geleid dat diverse ouderlingen en leden van het Ziekenhuis Contact Comité hun functie hebben neergelegd.

In aanvulling daarop is het in recente jaren de trend dat meer en meer bloedproducten zijn toegestaan. De Vragen van Lezers in de Wachttoren van 15 juni 2000 heeft de deur geopend voor het gebruik van hemoglobine, daar dit een fractie is van rode bloedcellen. Gekoppeld aan de bewering van het Wachttorengenootschap richting de Europese Commissie voor de Rechten van de Mens dat er geen “controle of sancties” zijn voor een Getuigen die bloed aanvaardt en dat minderjarigen geen “Geneeskundige Wilsverklaring en Machtiging” bij zich mogen dragen, zijn belangrijke indicatoren dat het WTG het bloedstandpunt grondig zal herzien of wellicht zelfs geheel zal verlaten in de toekomst. In aanvulling daarop heeft het WTG per april 2000 toegegeven dat leden die bloed of verboden bloedcomponenten aanvaarden niet langer uitgesloten worden.  12

“…Gaat het echter om uit een van de hoofdbestanddelen gewonnen fracties, dan moet iedere christen, na daarover goed en onder gebed nagedacht te hebben, daarin zelf een beslissing nemen die in overeenstemming is met zijn geweten.”
– De Wachttoren van 15 juni 2000

BELANGRIJKE VRAGEN BLIJVEN ONBEANTWOORDbestanddelen bloed OW 22 10 1990

De afbeelding hierboven is genomen uit de Ontwaakt! van 22 oktober 1990. Je zult opmerken dat bloed voor 55% uit plasma bestaat. Daar het Wachttorengenootschap het Getuigen toestaat de separate bestanddelen van plasma te aanvaarden, is het dan niet redelijk om te vragen waarom ze het gebruik van plasma zelf verbiedt?

Leden van het Ziekenhuis Contact Comité hebben deze vraag door vele dokters over de hele wereld gesteld gekregen. Zij hebben op hun beurt antwoorden gezocht bij Brooklyn Bethel en diverse bijkantoren. Tot dusver is hun gezegd de zaak te laten rusten en er geen verdere vragen over te stellen. Waarom kan het WTG deze belangrijke vraag niet beantwoorden?

Tussen augustus 1998 en oktober 2000 is deze kwestie uitgebreid bediscussieerd door vertegenwoordigers van het WTG, een arts en een dissidente Getuige van Jehovah die verbonden is aan AJWRB in het blad “Journal of Medical Ethics.” Wij zijn ervan overtuigd dat elke Jehovah’s Getuige deze artikelen zou moeten lezen, omdat ze duidelijk het onvermogen van het WTG demonstreren als het gaat om het behandelen van deze belangrijke kwesties. (artikelen downloaden van de jme.bmj.com website)

Daar er nergens in de bijbel ondersteuning gevonden kan worden voor het toestaan van bepaalde bloedfracties of producten, is het redelijk de volgende vraag te stellen:

Waar vindt het Wachttorengenootschap de bijbelse ondersteuning voor hun gedeeltelijke verbod op bloed?

“Leren van Gods schepping….”
baby“…vrijwel alle bloedcomponenten passeren de placenta.”
– Foto: Lennart Nilsson

Het huidige standpunt van het Wachttorengenootschap is dat een Jehovah Getuige zich zou kunnen laten leiden door bloedcomponenten die de placenta tijdens de zwangerschap passeren. Dat wordt aangehaald als argument om bepaalde componenten met een goed geweten te kunnen aanvaarden. 3 De redenatie is dat Jehovah God toestaat dat deze bloedcomponenten van moeder naar kind overgaan, dus dat het ook logisch is te concluderen dat God zijn eigen wet niet zal breken. Dit lijkt inderdaad redelijk te zijn, ware het niet dat de medische wetenschap heeft aangetoond dat vrijwel alle bloedcomponenten de placenta passeren. 4

Zijn alleen de kleinste componenten toegestaan?

Soms wordt er beargumenteerd dat het Wachttorengenootschap alleen kleine bloedfracties toestaat. Deze redenatie lijkt onhoudbaar te zijn omdat albumine, wat uit bloedplasma gewonnen wordt en toegestaan is door het Wachttorengenootschap, in een grotere hoeveelheid aanwezig is in bloed (2,2%) dan verboden bloedcomponenten zoals witte bloedcellen (1%) en bloedplaatjes (0,17%), welke Getuigen moeten weigeren. Verder is hemoglobine een aanzienlijk bloedproduct qua volume (14,8% van het bloedvolume). En daarnaast vereisen behandelingen van hemofilie (die al lang zijn toegestaan) het verzamelen en opslaan van grote hoeveelheden bloed (meer dan 2500 bloeddonoren voor één behandeling). En toch verbiedt het Wachttorengenootschap Getuigen hun eigen bloed op te slaan. Waarom bestaat een dergelijke dubbele standaard? 5

Het standpunt van het Wachttorengenootschap staat het gebruik van diverse grote bloedcomponenten toe. Dit is gemakkelijk aantoonbaar door elke serieuze bestudering van bloedtransfusie geneeskunde.

Leren van de context van Bijbelse uitspraken met betrekking tot bloed

Als je de tijd neemt om alle Bijbelse verslagen omtrent bloed nauwkeurig te bestuderen, wordt het al snel duidelijk dat elke keer wanneer een verkeerd gebruik van bloed genoemd wordt, het altijd in de context van het eten van bloed staat, zoals ook het Wachttorengenootschap zelf meermalen heeft erkent.

“Elke keer wanneer het verbod bloed te gebruiken in de Schrift voorkomt, is het in verband met het eten ervan als voedsel, en is het als zodanig - als voedingsmiddel - dat we er als iets wat verboden is, mee te maken hebben."
- De Wachttoren van 15 september 1958, blz. 575 [citaat is vertaald]

Staat een bloedtransfusie gelijk aan het zich voeden met bloed?

Op een zeker moment leerde het Wachttorengenootschap dit inderdaad. 6 In de mid-60’er jaren onderwees men dat transfusiebloed niet verteerd wordt, maar opgenomen wordt door het lichaam soortgelijk aan een getransplanteerd orgaan.

Tragisch genoeg waren toen al velen Jehovah’s Getuigen gestorven. Daar het Besturend Lichaam geloofde dat het einde zeer nabij was 7 en dat de wetenschap op korte termijn een effectief alternatief voor bloed zou voortbrengen, 8 werd er vastgehouden aan het bloedverbod, maar werden meer en meer van de afzonderlijke bloedproducten toegestaan. 9

Het huidige standpunt heeft zich gedurende de jaren op een onachtzame wijze ontwikkeld en er zijn veel overeenkomsten met eerdere verboden van het Wachttorengenootschap op vaccins en orgaantransplantaties. 10

Simpel gezegd, om voedingswaarde uit bloed te halen, zul je het moeten eten en verteren zodat het daadwerkelijk gebruikt wordt door het lichaam als voedsel. Er zit geen voedingswaardevoordeel aan een bloedtransfusie.

“Transfusiebloed kan, net zo min als een getransplanteerd hart  of getransplanteerde nier, door het lichaam als voedsel gebruikt worden.”

Het Wachttorengenootschap heeft getracht over dit feit heen te stappen door te stellen dat een bloedtransfusie niet verschilt van het intraveneus gevoed worden met dextrose of alcohol. Deze vergelijkingen zijn echter misleidend, omdat suiker en alcohol daadwerkelijk door het lichaam gebruikt kan worden als voedsel zonder dat het verteerd hoeft te worden. Transfusiebloed kan, net zo min als een getransplanteerd hart  of getransplanteerde nier, door het lichaam als voedsel gebruikt worden.

Neem eens twee patiënten in beschouwing die beiden niet kunnen eten en naar een ziekenhuis worden gebracht. De één ontvangt een bloedtransfusie en de ander intraveneuze voeding. Welke van de twee ontvangt daadwerkelijke voeding en zal blijven leven? Het is duidelijk dat dokters geen bloedtransfusie voorschrijven bij ondervoeding, maar om iets te vervangen wat je lichaam verloren is; meestal rode bloedcellen die nodig zijn voor zuurstoftransport en je in leven houden.

Daar er niet vastgesteld kan worden dat een bloedtransfusie gelijk staat aan het voeden met bloed of dat het een equivalent is voor het eten van bloed, ontbreekt de kritische link naar Bijbelse ondersteuning van het bloedstandpunt van het Wachttorengenootschap.

Hoe rechtvaardigt het Wachttorengenootschap hun gedeeltelijk verbod op bloed?

Geen enkele gerespecteerde arts of wetenschapper zal stellen dat een bloedtransfusie gelijk staat aan het voeden met bloed of het equivalent is voor het eten ervan. In plaats daarvan zal men stellen dat het een orgaan- of vloeibare weefseltransplantatie is, zoals ook het Genootschap nu zelf erkent. 11

Om dit feit te vermijden heeft het Wachttorengenootschap een nieuwe wet gecreëerd voor Getuigen waarin wordt gesteld dat het verkeerd is het leven in stand te houden door middel van bloed. Het probleem hiermee is dat we nergens in de bijbel een dergelijke restrictie over bloed vinden in die bewoordingen. Is eten en in stand houden van leven hetzelfde, zoals het Wachttorengenootschap beweert? Wel, er zijn heel veel dingen die we doen om onszelf in leven te houden, zoals drinken, ademen, slapen, enz. Eten is slechts één van de noodzakelijke dingen om in leven te blijven. Deze woordentruc door het Wachttorengenootschap is oneerlijk en roekeloos en vervaagt wat de bijbel leert over “gaat niet buiten de dingen die geschreven staan.” (1 Korinthiërs 4:6)

Onthouden Jehovah’s Getuigen zich werkelijk van bloed?

“Zo betekent ook 'zich onthouden van bloed', dat u het helemaal niet in uw lichaam opneemt."
- U Kunt voor Eeuwig in een Paradijs op Aarde Leven,  blz. 216

De meeste Jehovah’s Getuigen zullen hierop krachtig met JA! antwoorden. Maar zoals zelfs deze korte beschouwing van de feiten laat zien, is het werkelijke antwoord nee. Kunt u uitleggen waarom het Wachttorengenootschap het gebruik van bloedproducten zoals albumine, EPO, hemoglobine, bloedserums, immunoglobulinen en behandelingen voor hemofiliepatiënten (stollingsfactoren VIII en IX) toestaat, terwijl deze duidelijk genomen worden om het leven in stand te houden? Hoe kan dit oprecht beschouwd worden als het zich onthouden van bloed? Het voor de hand liggende antwoord is dat dit niet kan. Als medisch gebruik van bloed verkeerd is, kunnen we net zo min kiezen en selecteren van welke bloedfracties of producten we ons zullen onthouden dan dat we ons 'gedeeltelijk' over kunnen geven aan overspel of 'een beetje' aanbidding van afgoden. Een dergelijke redenatie vertoont ernstige tekortkomingen.

De menselijke tol voor het in stand houden van het bloedstandpunt van het Wachttorengenootschap

cover ontwaakt 22 mei 1994In voorbije decennia ondersteunden vele Jehovah’s Getuigen loyaal de verboden op vaccins en orgaantransplantaties. In sommige gevallen kostte die ondersteuning hen het leven en we kunnen slechts gissen hoe hun families gereageerd moeten hebben op het moment dat het Wachttorengenootschap uiteindelijk “nieuw licht” ontving en volledig van standpunt veranderde.

De voorkant van de Ontwaakt! Van 22 mei 1994 toonde foto’s van 26 kinderen, in leeftijd variërend tot 17 jaar, met het onderschrift “Jongeren bij wie God de eerste plaats inneemt.” In het tijdschrift staat verder op bladzijde 2: “In vroegere tijden zijn duizenden jongeren gestorven omdat zij God de eerste plaats lieten innemen. Er zijn nog steeds jongeren die dat doen, maar tegenwoordig speelt het drama zich af in ziekenhuizen en voor rechtbanken, met bloedtransfusies als strijdpunt.” Het artikel op pagina 9 getiteld “Jongeren die ‘een kracht bezitten die het normale te boven gaat’” vertelt de verhalen van drie van deze kinderen die gestorven zijn na het weigeren van een behandeling met bloed. Was hun dood werkelijk noodzakelijk?

Loyale gehoorzaamheid aan de bloed doctrine heeft duizenden Getuigen het leven gekost. Ondanks dit feit geloven veel ouderlingen, leden van het Ziekenhuis Contact Comité en waarnemers van de Wachttorengenootschap dat het slechts een kwestie van tijd is voordat de organisatie het bloedstandpunt verlaat en dat het gebruik van alle bloedproducten een zaak van het eigen geweten wordt.

Tot die tijd moedigen wij u aan zich volledig te informeren over de feiten zodat u een welingelichte en gewetensvolle keuze inzake het gebruik van bloed of bloedproducten kunt maken. Zoek alternatieve bloedvrije behandelingen onder advies van deskundig medisch personeel die u het beste kunnen adviseren over de risico's en potentiële voordelen van zowel het aanvaarden als het weigeren van het gebruik van alle bloedproducten, ongeacht of deze momenteel voor gebruik zijn toegestaan door het Wachttorengenootschap of niet.


Voetnoten:

1. Decision on Admissibility of Application 28626/95, p.22, pp.6; Information note no. 148, B. II. (a); Commission Report on Application 28626/95 adopted March 9, 1998, p.4, 17. II. The Council of Europe – European Commission of Human Rights.

2. Associated Press news story, 22 juni 2000.

3. De Wachttoren van 1 juni 1990, blz. 31.

4. Walknowska, J., Conte, F.A., Grumback, M.M. (1969). Practical and theoretical implications of fetal/maternal lymphocyte transfer, Lancet, 1, 119-1122; Simpson JL; Elias S., JAMA 1993 Nov. 17;270(19):2357-61; Isolating Fetal Cells in Maternal Circulation For Prenatal Diagnosis by Joe Leigh Simpson and Sherman Elias; Prenatal Diagnosis, Vol. 14: 1229-1242 (1994); Early Human Development 47 Suppl. (1996) S73-S77. 

5. De Wachttoren van 15 juni 1985, blz. 30.

6. "Vergewist U van alles", 1958, blz. 60; De Wachttoren van 1 december 1961, blz. 715. Hoewel het Wachttorengenootschap er incidenteel nog steeds van uitgaat dat een bloedtransfusie het nuttigen van bloed is, is dit standpunt stilzwijgend verlaten in het begin van de zestiger jaren en lezen we gewoonlijk uitspraken als "het is verkeerd onszelf in leven te houden met bloed", hoewel deze uitdrukking of dit idee niet in de Schrift gevonden wordt.

7. De Wachttoren van 1 augustus 1968, blz. 466, par. 7; De Wachttoren van 15 november 1968, blz. 686; De natiën zullen weten dat ik Jehovah ben – 1972, blz. 215.  

8. Ontwaakt! van 8 oktober 1972, blz. 30. 

9. Ontwaakt! van 22 september 1982, blz. 25.

10. Vaccins: zie Golden Age van 1 mei 1929, blz. 502; De Wachttoren van 15 december 1952, blz. 764. Orgaantransplantaties: zie De Wachttoren van 1 februari 1968, blz. 94-96; De Wachttoren van 15 juni 1980, blz. 31, 32.

11. Ontwaakt! van 22 oktober 1990, blz. 9. 


Dit artikel is vertaald uit het Engels en is afkomstig van de website AJWRB.org
(Advocates for Jehovah’s Witness Reform on Blood). 
Het originele artikel is hier te vinden.